பழைய ஏற்பாடு

ஆதியாகமம்  யாத்திராகமம்  லேவியராகமம்  எண்ணாகமம்  உபாகமம்  யோசுவா  நியாயாதிபதிகள்  ரூத்  1 சாமுவேல்  2 சாமுவேல்  1 இராஜாக்கள்  2 இராஜாக்கள்  1 நாளாகமம்  2 நாளாகமம்  எஸ்றா  நெகேமியா  எஸ்தர்  யோபு  சங்கீதம்  நீதிமொழிகள்  பிரசங்கி  உன்னதப்பாட்டு  ஏசாயா  எரேமியா  புலம்பல்  எசேக்கியேல்  தானியேல்  ஓசியா  யோவேல்  ஆமோஸ்  ஒபதியா  யோனா  மீகா  நாகூம்  ஆபகூக்  செப்பனியா  ஆகாய்  சகரியா  மல்கியா

புதிய ஏற்பாடு

மத்தேயு  மாற்கு  லூக்கா  யோவான்  அப்போஸ்தலர்  ரோமர்  1 கொரிந்தியர்  கலாத்தியர்  எபேசியர்  பிலிப்பியர்  கொலோசெயர்  1 தெசலோனிக்கேயர்  2 தெசலோனிக்கேயர்  1 தீமோத்தேயு  2 தீமோத்தேயு  தீத்து  பிலேமோன்  எபிரெயர்  யாக்கோபு  1 பேதுரு  2 பேதுரு  1 யோவான்  2 யோவான்  3 யோவான்  யூதா  வெளிப்படுத்துதல்

(Visited 26 times, 1 visits today)